Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Vioolwereld, Altvioolwereld en Samenspelwereld zijn handelsmerken van

Jaap Kastelein Educatieve Muziek & Media

Het Wijd 2

8939 BG Leeuwarden

Telefoonnummer tijdens kantooruren: 06 823 154 25

E-mailadres: info@jkemm.nl

KvK-nummer: 1170151

(hierna te noemen: ‘JKEMM’).

Door de internetdiensten en websites te gebruiken, wordt u (de ‘gebruiker’) geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites berusten bij JKEMM.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van JKEMM en haar toeleveranciers op de inhoud van de internetdiensten en websites van JKEMM, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit.

Gebruiker mag de inhoud (bladmuziek, audio, video, afbeeldingen en teksten) van de internetdiensten en websites van JKEMM slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan om de inhoud verkregen uit de internetdiensten en websites van JKEMM openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder inbegrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

Op elk gebruik van de internetdiensten en websites van JKEMM zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik daarvan dient u:

– in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;

– alle toepasselijke gedragscodes na te leven; en

– de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van de volgende handelingen:

– gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;

– het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en websites van JKEMM;

– het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Wij respecteren de intellectuele- en eigendomsrechten van derden en vragen hetzelfde van de gebruikers van de internetdiensten en websites van JKEMM. Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten kunt u dat melden op [email protected]

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 25 maart 2019